Mercedes-Вenz (Zaporizhzhia, 69а Svyatoho Mykolaya str.)

Mercedes-Вenz_ Zaporizhzhia_Nova-light